Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement


1.
De Leuvense Eendjeskoers (ook wel "Engskeskoers" genoemd) wordt georganiseerd door Ronde Tafel 26 Leuven (hierna "RT26"), die voor de doeleinden van de Engskeskoers woonplaats kiest te VZW COMMUNITY SERVICE, geregistreerd onder het nummer BE 446.068.059, Bondgenotenlaan 167, 3000 Leuven.

2.
De Engskeskoers vindt plaats op 1 oktober 2023 op de Dijle met als startplaats het standbeeld Paepe Thoon aan de Brusselsestraat en als finish het standbeeld Fiere Margriet op de Dijleterrassen.

3.
De start van de wedstrijd op genoemde datum is voorzien om 14u, doch de organisatie behoudt haar recht voor om het tijdstip van de wedstrijd wijzigen, dan wel af te lasten, in functie van technische, organisatorische – dan wel weersomstandigheden of andere redenen van overmacht. In geval van afgelasting wordt verwezen naar art. 9, 2e alinea van dit reglement.

4.
Iedereen die een eendje koopt aan de prijs van vijf euro (5 €) per eendje als steun voor de sociale werken van de RT26, kan deelnemen en zich registreren voor de wedstrijd. Er is geen beperking qua aantal eendjes dat iedere deelnemer kan kopen ter registratie.
Deelname aan de wedstrijd en het eventuele recht op een prijs is enkel mogelijk na registratie van de deelnemer ("registrator" indien vereist). Bij registratie moeten jouw persoonlijke gegevens (voornaam en achternaam, uw officiële woonplaats, uw e-mail adres alsook uw telefoon nr. (vast of mobiel) verplichtend worden ingevuld.
Elk eendje blijft eigendom van de organisatie. De betaling van de deelnameprijs brengt geen eigendomsoverdracht tot stand.

5.
Elk lid van RT26 (inclusief would-be leden) en elke persoon wonende onder hetzelfde dak zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd om enige vorm van belangenvermenging te vermijden.

6.
De registratie van een eendje kan op verscheidene manieren gebeuren, afhankelijk van de wijze waarop het eendje als steun voor de sociale werken van RT26 werd gekocht. Ofwel kiest de deelnemer voor:
-een persoonlijke online registratie via de website www.Engskeskoers.be met behulp van de registratiecode op het ticket dat hij/zij heeft gekocht van de organisatie. Na registratie ontvangt de deelnemer een bevestigingsemail en een getal dat overeenstemt met het corresponderende eendje;
-de aankoop van een eendje via de website www.engskeskoers.be, waar de deelnemer na registratie dient over te gaan tot betaling via het aangegeven online betalingssysteem. Na betaling ontvangt de deelnemer een bevestigingsemail en een getal dat overeenstemt met het corresponderende eendje.

7.
Deelname aan de wedstrijd is slechts verzekerd mits geldige registratie uiterlijk op 1 oktober 2023 om 14 uur via de website. Daarna worden geen inschrijvingen voor de Engskeskoers meer aanvaard en zullen geen registraties meer worden aangenomen.
Elk recht op een prijs als gevolg van deelname aan de Engskeskoers ontstaat pas vanaf ontvangst van de koopprijs door de organisatie.

8.
Alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd zo tegelijk mogelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen om de stroming en/of het raceverloop te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag. Zij zijn willekeurig in die zin dat zij worden genomen in functie van wat op dat moment nodig kan zijn om de wedstrijd vlot en/of spannend te laten verlopen.

9.
De winnaar van de wedstrijd ("de Winnaar") is het registreerde eendje dat als eerste de trechtervormige finish overschrijdt op de plaats die vooraf zal worden afgesproken met de instrumenterende gerechtsdeurwaarder. De organisatie beslist de wijze waarop en de plaats waar het als eerste te rangschikken geregistreerde eendje zal worden bepaald. Dit zal voorafgaand aan de wedstrijd en ter plaatse worden opgenomen in een proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder. Indien een eendje niet geregistreerd zou zijn, dan wordt het eerstvolgende eendje aangeduid als winnaar van de corresponderende prijs, dit alles onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder.
In geval van afgelasting van de Engskeskoers, zullen de winnaars aangeduid worden middels lottrekking, met dien verstande dat het eerst getrokken geregistreerde lot de laatste prijs wint, het tweede geregistreerde lot de voorlaatste prijs enz. om af te sluiten met de Winnaar.

10.
Het wedstrijdverloop zal gebeuren onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
In overeenstemming met art. 9, zal de gerechtsdeurwaarder de winnende eendjes uit het water halen en de daaraan verbonden nummers vaststellen en bij proces-verbaal acteren. De identiteit van de winnende deelnemers zullen op de wedstrijddag door afroeping door de organisatie bekendgemaakt worden.
De lijst van alle winnaars zal tevens gepubliceerd worden op www.engskeskoers.be.

11.
De organisatie stelt de winnaars in kennis van hun respectievelijke prijzen op basis van de gegevens meegedeeld door de deelnemers bij registratie.

12.
De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen geregistreerde contactgegevens.
De organisatie kan op geen enkele manier belast worden met enig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer, indien voormelde geregistreerde gegevens onjuist of niet meer actueel zouden zijn op 1 oktober 2023. De deelnemer die zijn identificatie onmogelijk maakt of heeft gemaakt ingevolge onjuiste of onvolledige gegevens, hetzij deze welke niet meer actueel of vervallen zijn, sluit zichzelf uit als winnaar van welke prijs dan ook.

13.
Een prototype van een wedstrijdeendje zal ter beschikking gesteld worden van de gerechtsdeurwaarder. Enkel de eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer zullen deelnemen aan de wedstrijd en komen in aanmerking voor een prijs.
De organisatie zal elk eendje, dat niet overeen stemt met het wedstrijdeendje, te allen tijde uit de wedstrijd kunnen nemen.

14.
Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze zonder enige vorm van verhaal, zoals de deelnemer uitdrukkelijk erkent.

15.
De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijd traject komen vast te zitten, uit de wedstrijd te nemen of op willekeurige wijze te herlanceren vanaf de plaats waar zij vast kwamen te zitten.

16.
De organisatie heeft steeds het recht om eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.

17.
De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten voor het publiek.

18.
Het is verboden om de traject-afsluiting te overschrijden of de Dijle te bevaren tijdens de wedstrijd, behoudens met de vaartuigen van de organisatie. Overtredingen worden bestraft met uitsluiting en een ferme toek oep aa bakkes van de leden van de Toeffel.

19.
Vanaf publicatie van de lijst der winnaars op de website www.engskeskoers.be, zullen de winnaars zich uiterlijk op 1 december 2023 aanbieden bij de respectievelijke sponsors van de prijzen en hun identiteit meedelen. Indien de identiteit van de registrator en de door de organisatie bij de sponsor aangeboden identiteit niet overeenstemmen, zal de sponsor niet verplicht zijn een prijs te overhandigen, met uitzondering van hetgeen bepaald in art. 27. 1. De registrator van het eerste eendje dat de finishlijn overschrijdt (behoudens hetgeen hierboven bepaald in art. 10) ("de Winnaar") wint zijn of haar gewicht in champagne. Het is enkel en alleen hetgewicht van De Winnaar dietelt voorde prijs in champagne. Indien het gewicht niet exact kan omgezetworden danwordt het gewicht van De Winnaar gebruikt als basis voor de afronding.. Deze prijs zal afgeleverd worden door VZW COMMUNITY SERVICE, geregistreerd onder het nummer BE 446.068.059, Bondgenotenlaan 167, 3000 Leuven.

  21.
  De organisatie bepaalt de datum van de afgifte van de hoofdprijs.
  Bij gebrek aan aanbieding door de Winnaar tegen uiterlijk 1 december 2023 op de zetel van VZW COMMUNITY SERVICE, wordt de organisatie vrijgesteld van afgifte van de hoofdprijs. De Winnaar doet aldus afstand van de gewonnen prijs en de organisatie mag dan aan de prijs een andere bestemming geven, waarvan de opbrengst zal besteed worden aan een door haar te bepalen sociaal doel of project.


  22.
  Door deelname aan de wedstrijd geeft de Winnaar de organisatie toelating om zijn/haar persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de organisatie en kenbaar te maken aan de sponsor.

  23.
  De Winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn/haar medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van de prijs en bij afhaling van de te winnen prijs in aanwezigheid van de door de organisatie voor te dragen personen en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

  24.
  Enkel de Winnaar heeft het recht zijn/haar prijs over te dragen aan een derde, mits deze de hierboven vermelde voorwaarden strikt naleeft. Indien de Winnaar of de door hem aangeduide derde-overnemer geen particulier is, bvb. een vennootschap, dan draagt deze laatste hiervan alle fiscale, financiële of enige andere gevolgen. De gevolgen hiervan zijn volledig ten laste van de Winnaar of de door hem aangeduide derde.


  25.
  Eventuele tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen uitsluitend worden toegerekend aan RT26. De optredende gerechtsdeurwaarder draagt hieromtrent geen verantwoordelijkheid, en kan hieromtrent niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele schadeclaims ten gevolge van tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen dan ook nooit worden ingesteld tegen de optredende gerechtsdeurwaarder.

  26.
  De registratie impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en dat hij elke beslissing zal aanvaarden die de organisatoren nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Door zich te registreren, erkent de deelnemer perfect geïnformeerd te zijn over de Engskeskoers, haar prijzen en voorwaarden, en doet hij/zij uitdrukkelijk afstand van enig recht ten aanzien van de organisatie voor welke reden dan ook.

  27.
  Middels huidig wedstijdreglement wordt enkel het Belgisch recht van toepassing verklaard. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd voor enig geschil in verband met de Engskeskoers.